Gelişmiş Ülkelerde Kurumsal Yapı ve Uluslararası Rekabet Gücü İlişkisi

Aynur Yıldırım, Mehmet Faysal Gökalp

Öz


Çalışmada 2000-2011 dönemi için, 23 kurumsal yapı değişkeninin kullanılmasıyla, 21 gelişmiş ülkenin bulunduğu ülke örnekleminde gelişmiş ülkelerde kurumsal yapının uluslararası rekabet gücü üzerindeki etkisi, “Panel Veri Analizi” yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Analiz sonuçları, yargı bağımsızlığı, mülkiyet haklarının korunması, hukuk sisteminin bütünlüğü, marjinal vergi, politik özgürlükler, karaborsa döviz kuru, yabancı yatırımların kısıtlanması, bankacılık sisteminde özel kesimin payı, işe alma-asgari ücret, işe alma-işten çıkarma değişkenlerinin gelişmiş ülkelerdeki uluslararası rekabet gücü üzerinde pozitif; yasal düzenlemelerin niteliği, hükümet harcamaları, transfer ve sübvansiyonlar, sivil özgürlükler, tarifeler, ticaret engelleri düzenlemeleri, toplu sözleşme ve askeri vesayet değişkenlerinin ise negatif etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur.  


Tam Metin:

PDF

Referanslar


ACAR, Y. (1998). Büyüme Teorileri. Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.

ACEMOGLU D., ROBİNSON, J. (2008). “The Role of Institutions in Growth and Development”, Commission on Growth and Development, Workıng Paper, No. 10.

ACEMOGLU, D., JOHNSON, S., ROBİNSON, J. (2004). “Institution as the Fundamental Cause of Long-Run Growth”, NBER Working Paper, No.10481.

ACEMOGLU, D., JOHNSON, S., ROBİNSON, J. (2002). “Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution”, Quarterly Journal of Economics, 117(4), 231-1294.

ACEMOGLU, D., JOHNSON, S., ROBİNSON, J., THAİCHAROEN, Y. (2003). “Institutional Causes, Macroeconomic Symptoms Volatility, Crises and Growth”, Journal of Monetary Economics, 50, 49-123.

AHSAN, S. M. (2001). “Institutional Framework and Poverty” Wider Discussion Paper, No. 2001/136.

ALZER, M., DADASOV, R. (2013). “Fınancıal Lıberalızatıon and Instıtutıonal Development”, Economıcs & Polıtıcs, 25(3), 424-451.

ARON, J. (2000). “Growth and Institutions: A Review of the Evidence”, The World Bank Research Observer, 15(1).

BAKIMLI, E. (2005).”Uluslararası Rekabet Sürecinde Türkiye”, (Der. M.F. Gökalp, C.Y. Kesbiç) içinde, Uluslararası Rekabet Gücü: Ölçümü ve Önemi (3-54), Beyaz Yayınları, İstanbul.

BARRO, R. J. (2002). “Quantity and Quality of Economic Growth”, Working Papers Central Bank of Chile,168,Central Bank of Chile, 135-162.

BARRO, R.J. (1996b). “Determınants of Economıc Growth: A Cross-Country Empırıcal Study”, NBER Working Paper, No: 5698, 1-78.

BHAPPU, A.D. (2001). “Japon Ailesi: Japon Şirket Ağları ve Japon Yönetimi İçin Kurumsal Bir Mantık”, (Çev. N. Atsan), Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (2), 156-167.

BORRMANN, A., BUSE, M., NEUHAUS, S. (2006). “Institutional Quality and the Gains from Trade”, Kyklos, 59(3).

CHARNOCK, G. (2009). “Why do Institutions Matter? Global Competitiveness and the Politics of Policies in Latin Amerika”, Capital ve Class, 33(2), 67-99.

CHEPTEA, A. (2007). “Trade Liberalization and Institutional Reforms”, Economics of Transition, 15(2), 211–255.

CHEN, YU. (2008). “Opening-up or Institutional Development? Evidence from China”, International Economic Journal, 22(4), 419–430.

COMMONS, J. R. (1931). “Institutional Economics”, American Economic Review, 21 (4), 648-657.

DE HAAN, J., SİERMANN CLEMENS L.J. (1995). “New Evidence on the Relationship between Democracy and Economic Growth”, Public Choice, 86, 175-198.

DEANE, P. (2000). İlk Sanayi İnkılâbı. (Çev. T. Güran), 3.b., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

DECKER, J. H., LIM, J. J. (2008). “What Fundamentally Drıves Growth? Revısıtıng the Instıtutıons and Economıc Performance Debate”, Journal of International Development, 20, 698-725.

DEMİR, Ö. (1996). Kurumcu İktisat. Vadi Yayınları, Ankara.

DOYLE, E., MARTİNEZ-ZARZOSOF, I. (2011). “Productivity, Trade and Institutional Quality: A Panel Analysis”, Southern Economic Journa, 77(3), 726-752.

ELLİOTT, K. A. (1997). “Corruption as An International Policy Problem: Overview and Recommendations”, (Ed. K. A. Elliott) içinde, Corruption and The Global Economy, (pp.175-233). Institute for International Economics Publisher.

FEDDERKE, J. (2001). “Growth and Institutions”, Journal of İnternational Development, J.Int. Dev. (13), 645-670

GANİ, A., PRASAD, B.C. (2006). “Institutional Quality and Trade in Pacific Island Countries”, Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series, No. 20, (rev. 2/09)

GERTLER, M.S. ( 2010). “Rules of the Game: The Place of Institutions in Regional Economic Change”, Regional Studies, 44(1), 1–15.

GROSSMAN, G.M., HELPMAN, E. (2002). Special Interest Politics. Cambridge: MIT Pres.

GWARTNEY, J. D., HALL, J.C., LAWSON, R. (2010). Economic Freedom of the World: 2010 Annual Report. Vancouver, BC: The Fraser Institute. Data retrieved from www.freetheworld.com.

HALL, R. E., JONES, C.I. (1999). “Why Do Some Countries Produce so Much More Output Per Worker Than Others?”, The Quarterly Journal of Economics, 114(1), 83-116.

HAMİLTON, W.H. (1932). “Institutions”, (Ed. R. Edwin, A. Seligman, A. Johnson) içinde, Encyclopaedia of the Social Sciences. vol.8, 84-89. Macmillian.

HENRY, P. B., MİLLER, C. (2008). “Institutions vs. Polıcies: A Tale of Two Islands”, Nber Working Paper Series, Working Paper 14604.

HİRA, A. (2009). “Learning From The Tigers-Comparing Innovation Institutions In Rapidly Developing Economies With Latin America”, http://www.ejournal.unam.mx/pde/pde156/PDE004015606.pdf.

(8.2.2012).

HODGSON, G. M. (2004). The Evolution of Institutional Economics: Agency, structure and Darwinism in American Institutionalism. Routledge, London.

HODGSON, G.M. (1998). “The Approach of Institutional Economics”, Journal of Economic Literature. 36(1), 166-192.

KASPER, W., STREİT, M.E. (1998). “Kurumsal İktisat”, (Çev. B. Açıkgöz),

http://www.canaktan.org/ekonomi/kurumsal-iktisat/makaleler/kasper-streit.htm, (27.10.2010)

KEİZER, P. (2007). “The Concept of Institutioan in Economics and Sociology, A Methodological Exposition”, Utrecht School of Economics Tjalling C. Koopmans Research Institute, Discussion Paper Series, 07(25).

KERBER, W. (2006). “Competition, Knowledge and Institutions”, Journal of Economıc Issues, XL(2 ).

KHAN, Z.B., SOKOLOF, K.L. (2001). “The Early Development of Intellectual Property Institutions in the United States”, Journal of Economic Perspectives, 15(3), 233-246.

KNACK, S., KEEFER, P. (1997). “Does Social Capital Have an Economic Payoff ? A Cross – Country Investigation”, The Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1251-1288.

KOZLU, C. (1994). Türkiye Mucizesi İçin Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.

LE, T. (2009). “Trade, Remittances, Institutions and Economic Growth”, International Economic Journal, 23(3), 391–408.

LEBLANG, D.A. (1996). “Property Rights, Democracy and Economic Growth”, Political Research Quarterly, 49 (1).

LEVCHENKO, A.A. (2004). “Institutional Quality and International Trade”, IMF Working Paper, WP/04/231.

LUİZ, J. M. (2009).” Instıtutıons And Economıc Performance: Implıcatıons For Afrıcan Development”, Journal of International Development, J. Int. Dev. (21).

MANSFİELD, Z. (2014). “Küresel Sistemde Endeksler Tuzağı”,

http://www.turcomoney.com/yazar/kuresel-sistemde-endeksler-tuzagi.html. (01.12.2014).

MARANGOS, J., ASTROULAKİS, N. (2009). “The Institutional Foundation of Development Ethics”, Journal of Eoonomıc Issues, XLIII (2), 381-388.

MEHLUM, H., MOENE, K., RAGNAR, T. (2006). “Instıtutıons and The Resource Curse”, The Economic Journal, (1169).

MEYER, D.C. (2008). France An Outline of History. Scholl of Modern Languages and Cultures The University of Hong Kong.

MİJİYAWA, A. G. (2008). “Sustained Economic Growth: Do Institutions Matter, and Which One Prevails?”, Cato Journal, 28(3), 385-420.

NELSON, R.R. (2007). “Institutions and Economic Growth: Sharpening the Research Agenda”, Journal of Economıc Issues, XLI (2).

NELSON, M.A., SİNGH, R.D. (1998). Democracy, Economic Freedom, Fiscal Policy and Growth in LDCs: A Fresh Look. Economic Development and Cultural Change, The University of Chicago, Chicago, 677-696.

NORTH, D.C. (2010). Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans. (2.b.), (Çev. G.Ç. Güven), Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

NYE, J. (2008). “Institutions and the Institutional Environment”, (Ed. E. Brousseau, J.M. Glachant) içinde, New Institutional Economics (67-80), Cambridge University Pres, New York.

OLSON, M. (1996). “Distinguished Lecture on Economics in Government: Big Bills Left on The Sidewalk: Why Some Nations are Rich, and Others Poor”, Journal of Economic Perspectives, 10 (2), 3-24.

OPPER, S. (2008). “New Institutional Economics and Its Application on Transition and Developing Economies”, (Ed. E. Brousseau, J.M. Glachant) içinde, New Institutional Economics (389-405), Cambridge University Pres, New York.

PALDAM, M., WÜRTZ, A. (2003). The Big Bend: Economic Freedom and Growth. Universty of Aarhaus.

PRESBİTERO, A.F. (2006). “Instıtutıons and Geography as Sources of Economıc Development”, Journal of International Development, J. Int. Dev. (18), 351-378.

POWELL, B. (2003). “Economic Freedom and Growth: The Case of The Celtic Tiger”, Cato Journal, 22(3), 431-448.

REDEK, T., SUSJAN, A. (2005). “The Impact of Institutions on Economic Growth: The Case of Transition Economies”, Journal Of Economıc Issues, XXXIX (4).

REVERTE, C. (2008). “Institutional Differences in EU Countries and Their Relationship With Earnings Management Differences Implications For The Pan-European Stock Market”, Journal of Accounting ve Organizational Change, (4)2, 182-200.

RİCHTER, R. (2005). “The New Institutional Economics: Its Start, Its Meaning, Its Prospects”, European Business Organization Law Review, ( 6), 161-200.

RODRİK, D. (2009). Tek Ekonomi Çok Reçete: Küreselleşme, Kurumlar ve Ekonomik Büyüme. (Çev. N. Domaniç), Eflatun Yayınevi, Ankara.

RODRİK, D., SUBRAMANİAN, A. (2003). “The Primacy of Institutions”, Finance and Development, 40(2).

RODRİK, D. (2000). Yeni Küresel Ekonomi ve Gelişmekte Olan Ülkeler, Dışa Açılma Nasıl Gerçekleştirilmeli? (Çev. S.Gül), Sabah Kitapları Çağdaş Bakışlar Dizisi, İstanbul.

ROSENBERG, N., BİRDZELL JR, L.E. (1992). Batı Nasıl Zengin Oldu, Endüstri Dünyasının Ekonomik Değişimi. (Çev. E. Güven), Form Yayınları, İstanbul.

SACHS, J.D. (2003). “Institutions Matter, but not for Everything”, Finance ve Development, 40(2).

SANDER, O. (1998). Siyasi Tarih İlk Çağlardan 1918’e. (6.b.), İmge Kitabevi, Ankara.

SAVAŞ, V. (2007). İktisatın Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara.

SHİRLEY, M. M. (2008). Institutions and Development. Edward Elgar Publishing Limited, UK/USA:

SİROWY, L., INKELES, A. (1990). “The Effecs of Democracy on Economic Growth and Inequality: A Review”, Studies in Comparative International Development, 25(1), 126-157.

SKOCPOL, T. (1987). States and Social Revolutions: A Comparetive Analysis of France, Russia and China. Cambridge University Pres, Cambridge.

SMİTH, A. (2004). Ulusların Zenginliği. (Çev. A. Yunus, M. Bakırcı), Alan Yayıncılık, İstanbul.

SVENSSON, J. (1998). “Investment Property and Political Instability: Theory and Evidence”, European Economic Review, (42), 1317-1341.

TATOĞLU, F.Y. (2013). Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

ÜNSAL, E. (2007). İktisadi Büyüme. İmaj Yayıncılık, Ankara.

VEBLEN, T.(1919). The Place of Science in Modern Civilisation and Other Essay, Huebsch, New York.

WEİSS, L., HOBSON J.M. (1999). Devletler ve Ekonomik Kalkınma-Karşılaştırılmalı Bir Tarihsel Analiz. (Çev. K. Dündar), Dost Yayınevi, Ankara.

WİLLİAMSON, O. E. (2000). “The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead”, Journal of Economics Literatüre, (.38), 595-613.

WİLLİAMSON, O.E. (1985). The Economic Institutions Of Capitalism Firms, Markets, Relatıonal Contractıng. The Free Pres, Newyork.

WİLSON, M.C. (2007). “Uncertainty and Probability in Institutional Economics”, Journal of Economıc Issues, XLI (4).

WOLFEREN, K.V. (1992). Japon Gücünün Sırrı. (Çev. İ. Kurmuş), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
DOI: https://doi.org/10.24988/deuiibf.2016311481

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.